Progress Transport Systems

ระบบ Progress Transport System เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านเอกสาร
สำหรับธุรกิจประเภทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและอากาศ เป็นระบบที่รองรับการทำงานตั้งแต่
ส่วนงาน Operation(Sea & Air) ไปจนถึงระบบ Account Receivable (A/R), Account Payable
(A/P) และ Overseas Account (F/A) ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีข้างต้นต่างๆ เข้าสู่ระบบ
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)โดยอัตโนมัติ รวมไปถึงระบบรายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร (MIS Report)

คุณสมบัติของ Program

 • เป็นระบบโปรแกรมซึ่งพัฒนาโดยทีมงาน System Analysis Programmer คนไทย ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโปรแกรมสำหรับธุรกิจ Freight Forwarder มากกว่า 18 ปี
  จึงหมดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารรวมถึงการพัฒนาระบบ โปรแกรมเพิ่มเติมอื่นๆ ร่วมกับทีมงานในองค์กรของท่าน มั่นใจด้วยลูกค้าที่ใช้ระบบ PTS มากกว่า 150 บริษัท
 • รองรับการขยายงานของท่าน อย่างไร้ขีดจำกัด
 • รองรับการทำงานระหว่างสาขาได้ไม่จำกัด คือ User สามารถ Log in เข้ามาทำงานจากสาขาหรือผ่าน Lead Line/ADSL/Modem ได้ *** (ทั้งนี้ขึ้นอยู่ระบบ Network ที่ท่านใช้งานอยู่)
 • สามารถใช้งาน Mouse และ Keyboard ได้อย่างสมบูรณ์ทุกหน้าจอ - รองรับการทำงานที่มีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ทั้งระบบ
 • รองรับการทำงานแบบเชื่อมโยงกับทุกแผนก ตั้งแต่ Operation ไปจนถึง Account เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่มีอยู่
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบ เมนู-ต่อ-เมนู และต่อผู้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Password)
 • ระบบการทำงานจะเป็นในรูปแบบดังนี้
  • ระบบ One-to-Many (Shipment 1 Shipment สามารถอ้างอิงไปทำรายการซื้อ-ขายได้หลายใบ)
  • ระบบ Many-to-One (Shipment หลาย Shipment สามารถอ้างอิงไปทำรายการซื้อ-ขายได้ในใบเดียวกัน)
  • ระบบ Many-to-Many (Shipment หลาย Shipment สามารถอ้างอิงไปทำรายการซื้อ-ขายได้หลายใบ)
 • มีระบบ Quick Find ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา เพื่อให้พนักงานสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ทันท่วงที
 • สามารถทราบผลกำไร/ขาดทุน ไม่ว่าจะต่อ Customer, Agent, Shipment (HB/L or HAWB), JOB (Container or MAWB) ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัส
 • เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก และได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบโปรแกรมที่ละเอียด และลดความซ้ำซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้อง Re-Key ข้อมูลจาก Operation ไปยังบัญชีอีกต่อไป

OPERATION SEA FREIGHT

ระบบโปรแกรมสำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นระบบที่รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยบริหารงานในส่วนของ Operation Sea Freight ทั้ง Export และ Import โดยเริ่มจากการเปิด Job งาน ไปจนถึง การ Control & Print Out Operation Document (HB/L), Report (JobSheet, Manifest Export, Amendment Import) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงการออกเอกสาร Pre-Voucher ดังนี้

 • Pre-Invoice (For Local Revenue)
 • Pre-Purchase Requisition (For Local Cost)
 • Pre-Oversea Debit/Credit Note (For Oversea Revenue/Cost)

OPERATION AIR FREIGHT

ระบบโปรแกรมสำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นระบบที่รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยบริหารงานในส่วนของ Operation Air Freight ทั้ง Export และ Import โดยเริ่มจากการเปิด Job งาน ไปจนถึงการ Control & Print Out Operation Document (HAWB , MAWB) , Report ( Job Sheet ) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงการออกเอกสาร Pre-Voucher ดังนี้

 • Pre-Invoice (For Local Revenue)
 • Pre-Purchase Requisition (For Local Cost)
 • Pre-Oversea Debit/Credit Note (For Oversea Revenue/Cost)

ACCOUNT RECEIVABLE

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การออกเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อส่งให้ลูกค้า เพื่อรับทราบค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า เมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ และสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้า รวมถึงการบันทึกรับชำระหนี้ และระบบโปรแกรมยังสามารถช่วยในการควบคุมลูกหนี้อีกด้วย นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกันเป็นส่วนของระบบการควบคุมลูกหนี้ในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

 • ออกใบแจ้งหนี้ให้กับ Customer เพื่อรับชำระหนี้
 • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับ Customer เพื่อรับชำระหนี้
 • รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมลูกหนี้ในประเทศ เช่น Customer Statement, Customer Aging, การ์ดลูกหนี้
 • รายงานตรวจสอบการรับเงิน (Daily Collect Receipt)
 • รายงานตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต่อวัน (Daily Receipt)
 • รายงานภาษีขาย, รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

ACCOUNT PAYABLE

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การออกเอกสารใบตั้งเบิกค่าใช้จ่ายจาก Operation เพื่อส่งให้แผนกบัญชี จากนั้นถ้าต้องการจัดทำเอกสาร Payment Voucher และเช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติรายการจ่าย รวมถึงการออกเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้เจ้าหนี้ และทั้งนี้สามารถดูเช็คที่จัดเตรียมได้ที่ระบบ Cheque and Bank เมื่อถึงกำหนดวันชำระก็บันทึกรายการ เพื่อลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรกสามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย

 • PV (Payment Voucher)
 • Cheque
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเจ้าหนี้ในประเทศ เช่น Supplier Statement , Supplier Aging
 • รายงานตรวจสอบการจ่ายเงิน (Daily Payment Voucher)
 • รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย