Products & Services

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ระบบ Progress Transport System เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ สำหรับธุรกิจประเภท
ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและอากาศ เป็นระบบที่รองรับการทำงานตั้งแต่ส่วนงาน Operation(Sea & Air)
ไปจนถึงระบบ Account Receivable (A/R), Account Payable (A/P) และ Overseas Account (F/A)
ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีข้างต้นต่างๆ เข้าสู่ระบบโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)โดยอัตโนมัติ
รวมไปถึงระบบรายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร (MIS Report)
ระบบ Progress Transport System เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ สำหรับธุรกิจประเภท
ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและอากาศ เป็นระบบที่รองรับการทำงานตั้งแต่ส่วนงาน Operation(Sea & Air)
ไปจนถึงระบบ Account Receivable (A/R), Account Payable (A/P) และ Overseas Account (F/A)
ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีข้างต้นต่างๆ เข้าสู่ระบบโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)โดยอัตโนมัติ
รวมไปถึงระบบรายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร (MIS Report)
เป็นระบบบริหารงานในส่วนของ Marketing Sale ทั้ง Export และ Import สามารถเก็บข้อมูลทั้ง Costing Rate และ Selling Rate
และสามารถกำหนดช่วง Validity ของ Rate ได้อีกด้วย
 
ระบบบริหารงานเอกสารและสินค้าคงคลังสำหรับร้านอะไหล่รถยนต์

 
ระบบบริหารจัดการห้องเช่าและแผงเช่า เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานด้านบริหารจัดการห้องเช่าและแผงเช่าที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านบริหาร
และด้านการจัดรายงานรายรับอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว และถูกต้อง
 

About Us

เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่มีลูกค้าใช้ระบบโปรแกรมที่ผลิตโดยทางบริษัทฯ มากกว่า 100 บริษัท โดยเริ่มต้นจากระบบโปรแกรมบริหารงานและจัดการด้านเอกสาร
สำหรับธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซึ่งคือระบบ Progress Transport System หรือที่เรียกว่า PTS
ทางทีมงานของบริษัทฯ ได้เข้าไปดูแลงานระบบโปรแกรมให้กับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทำให้ทีมงานของบริษัทฯ
ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า (Requirement) และได้นำมาพัฒนา/ เพิ่มเติม/ แก้ไข ระบบโปรแกรมอยู่เสมอเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถทราบผลการดำเนินงานของบริษัททันทีที่ต้องการ

ทั้งนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานและการจัดการด้านเอกสารสำหรับธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงเข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีภายใน
(Internal General Ledger:G/L) เพื่อทำการปิดงบทางบัญชี (งบการเงิน/ งบดุล/ งบกำไรขาดทุน ) รวมถึงการจัดทำรายงานต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ
ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

ทั้งนี้ทีมงานยังได้ขยายขอบข่ายงานเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานเอกสารและสินค้าคงคลังสำหรับร้านอะไหล่รถยนต์ และระบบโปรแกรมบริหารงานด้านอื่นๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในส่วนของธุรกิจซื้อมา-ขายไปอีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้บริการในลักษณะ One Stop Service
หรือการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้าน Hardware และ Software ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบงานด้าน Hardware และ Software
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังรับพัฒนาระบบงานโปรแกรมเพิ่มเติมรวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษาทางด้าน IT ครบวงจร

Our Customer

ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเรากว่า 150 ราย
ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม Our Customer เพื่อเข้าไปสู่หน้ารายชื่อลูกค้าของเรา

Get in touch

ติดต่อเรา